Wear and Gem

Луксозна бижутерия
НОВИ ПРОДУКТИПРОМОЦИИ

Общи условия за използване на уебсайт wear-gem.com

Настоящият документ има характера на общи условия по смисъла на чл. 298 от Търговския, които уреждат отношенията между Саронит 2 ЕООД и потребителите на www.wear-gem.com, включително всички уеб страници, разположение на уебсайта, изграден на посочения домейн и всички услуги, които се предоставят посредством същия.

Wear-gem.com е сайт, собсвеност на Саронит 2 ЕООД.

Всеки посетител/потребител на сайта има право да зарежда и разглежда неговото съдържание само за лична употреба с нетърговска цел. Използването на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранено.

Със своята регистрация в Wear-gem.com потребителя приема и се съгласява с общите условия за ползване на сайта. Във връзка с това той се съгласява да предостави свои лични данни като Имена, Адрес, Телефон и др. Те могат да бъдат използвани с цел отговор на запитване, изпращане на поръчка, уведомяване по имейл за нови продукти, промоционални игри и др. С регистрацията си потребителя доброволно се съгласява да използваме неговите лични данни и запазването им в нашата база данни.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Дефиниции

   

   1. За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

      

      1. “Сайт” или “Уебсайт” – Wear-gem.com и всички негови подстраници.

      1. “Потребител” – всяко лице, което използва услуги, предоставяни чрез Сайта.

      1. “Общи условия” – настоящия документ, както и всяка друга правнорелевантна информация, относима към използването на уебсайта, която е публикувана на същия от “Саронит 2″ЕООД

      1. “Саронит 2″ЕООД – търговско дружество, регистрирано в Република България с регистрационни данни, посочени в преамбюлната част на настоящия документ.

      1. “Лични данни” – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

      1. “Договор за услуга” или “Договор” – правоотношението, което възниква между Потребител и “Саронит 2″ЕООД при поръчка на услуга от уебсайта съобразно с посочените в настоящия документ правила.

      1. “Стандартни документи” – еднократно подготвени от “Саронит 2″ЕООД документи, предназначение за използване като готови образци в уебсайтове на потребители с цел уреждане на отношенията по използване на същите.

      1. „Електронен магазин“ – достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение. Чрез него се извършва продажба на стоки и/или услуги, посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Електронният магазин предоставя на клиента възможност за избор на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин. В него трябва да има възможност потребителят да въведе информация за контакт с него, адрес на доставка и да направи избор на метода за плащане. (§1, ДР, т. 87 от ЗДДС).

      1. “Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове” – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

    1. Понятието “потребител”, по начина, по който същото се използва в настоящите общи условия, не е аналогично със законовото определение за “потребител” по смисъла на закона за защита на потребителите. Долкото Потребител по настоящите общо условия има качеството и на “потребител” съгласно ЗЗП, лицето има пълните законови права на потребител.

   Интелектуална собственост

   3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “Саронит 2″ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

   4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Саронит 2 ЕООД, същата  има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

   5. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Саронит 2″ЕООД.

    Допълнителни разпоредби

    6. “Саронит 2″ЕООДима правото да променя настоящите общи условия в съответствие с правилата на българското законодателство.

    7. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от покупка в рамките на 14 дни, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка.

    8. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

    9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

     МАГАЗИН

     НОВИ ПРОДУКТИ

     РАЗПРОДАЖБА

     ПРОФИЛ

     Wear and gem

     ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

     ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

     ЗА НАС

     ГЛАВНА

     КОНТАКТИ

     ВРЪЩАНЕ

     ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

     Instagram

     Facebook

     TikTok